آقای سعید ماجدی
سمت : کارشناس امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲بازگشت                   

مديريت پشتیبانی و امور رفاهی

V5.1.0.0