الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

بیانیه رسالت
مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی یكی از مدیریت های تابعه معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز است كه رسالت آن سیاست گذاری در جهت ارائه خدمات پشتیبانی به كلیه واحدها اعم از خرید خدمت و كالا در راستای برنامه های كلان دولت و با تقویت حسن مسئولیت پذیری و پاسخگویی و لحاظ نمودن كاهش تصدی گری به منظور پیشبرد اهداف دانشگاه و مالاً صرفه جویی منطقی و بهینه در هزینه ها و توسعه خدمات پشتیبانی و رفاهی به كلیه واحدهای تابعه دانشگاه می باشد.

دورنما
بر این باوریم كه قادر خواهیم بود با بهره گیری از تمامی تجربیات گذشته متكی بر دانش روز و با استفاده از امكانات و فن آوری های موجود، ضمن ایجاد فضایی مناسب و مطلوب جهت ارائه هر چه بهتر خدمات پشتیبانی در امر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با جلب رضایت خدمت گیرندگان، مشتریان و ذینفعان، منشاء خدمات ارزنده ای در سطح استان و كشور عزیزمان ایران باشیم.

ارزش ها

 . اعتقاد راسخ به احكام الهي و ارزش هاي اسلامي

 . اعتقاد به نظام و ميهن اسلامي

 . رعايت و اجراي قوانين و مقررات

 . حفظ كرامت انساني و تكريم ارباب رجوع

 . پشتيباني از خلاقيت و نوآوري

 . اعتقاد به رهنمودهاي دولت  عدالت پرور

 . جلوگيري از اسراف و پرهيز از به هدر دادن اموال عمومي

 . سرعت در عمل

 . مسئوليت پذيري

 . انضباط اداري

 . احترام به نظرات و خواسته هاي ديگران

 . مديريت مشاركتي در تمام زمينه ها

 . ارتقاء مستمر كيفيت

 . ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان