الأربعاء, فيفرييه 21, 2018


 

مدیر پشتیبانی و خدمات رفاهی

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

صادق مرادی

کارشناسی ارشد

مدیر پشتیبانی و امور رفاهی

06133333130

سوابق مدیریت و شرح وظایفشرح وظایف :

• نظارت بر جريان حسن كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
• صدور دستورات لازم بمنظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
• سازماندهي فعاليت هاي مربوطه و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
• شركت در كميسيون ها ، سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
• تلاش در كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور خدمات به بخش خصوصي
• پيشنهاد طرحهاي موثر جهت بهبود امر به مقام مافوق
• پيش بيني و اقدام در تعيين و تهيه وسائل و مواد مورد نياز در حدود اعتبارات و امكانات
• نظارت بر برگزاري سمينارها ، جشن ها و تامين خدمات لازم
• نظارت بر امور مهمانسراها ، تامين و تجهيز امكانات لازم
• معرفي كاركنان واحدها به مهمانسرا ها و تامين خدمات رفاهي آنان
• تهيه و تنظيم طرح و روش هاي لازم بمنظور ارتقاء كيفيت و بهبود روشهاي اجرايي واحدهاي تابعه
• اعمال تنبيهات و تشويقات به پـــرسنل برابر ضوابط
• نظارت بر استفاده صحيح از وسائط نقليه موجود در واحد امور نقليه
• نظارت بر استفاده صحيح از تجهيزات و امكانات موجود و رفع معايب آنان
• نظارت و رسيدگي در پوشيدن البسه مناسب و متحدالشكل كاركنان امور نقليه
• شركت در جلسات مناقصه ها ،مزايده ها و امضاء صورتجلسات مربوط به آن
• امضاء قراردادهاي خدماتي مربوط به پيمانكاران پس از انجام مراحل مناقصه
• نظارت بر امر خريد اجناس توسط كارپردازان و تنظيم اسناد مربوطه
• تهيه و تدوين و ارائه پيشنهاد طرح ها و دستورالعمل هاي لازم در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع امور برابر مقررات
• تهيه گزارش در مورد چگونگي پيشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشكلات و گزارش آن به مقام مافوق

سوابق مدیریتی:
1- معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ( حدود 2 سال)
2- جانشین مدیریت روابط عمومی دانشگاه ( 6 ماه)
3- دبیر اجرایی طرح تحول درمان دانشگاه (6 ماه)
4- مدیر شبکه بهداشت و درمان لالی( 1 سال)
5- رییس مرکزبهداشت لالی ( 1 سال)
6- رییس مرکز بهداشت ایذه (2سال)
7- کارشناس مسئول بهداشت محیط ایذه( 5 سال)

                            

  

 

معاون

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

علیرضا ملکی

کارشناس

معاون06133333130

 
شرح وظایف

۱ ) ارتقاء سطح کیفی شرایط مناقصه و مزایده انواع واگذاری‌های پشتیبانی، بهداشتی و درمانی در جهت انجام بهینه برون سپاری و بهره‌برداری از سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی

۲) ارتقا کیفی فرآیند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها و نظارت بر اساس چک لیست های تخصصی

۳) کارشناسی مناقصه‌ها، مزایده‌ها و استعلام های واحدهای تابعه و ارایه راهکارهای قانونی  

۴) تهیه و تدوین دفترچه ارزیابی کیفی مناقصات دومرحله ای

۵) شرکت در کمیسیون مناقصات و جلسات و کارگروه های حوزه خدمات پشتیبانی و تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق

۶) نظارت بر تدوین بانك اطلاعات به روز شده از شرایط فني يا اختصاصي واگذاري‌ها

۷) اصلاح و ارتقا نمونه قراردادها و شرايط واگذاري موردنياز واحدهاي تابعه (پشتیبانی، درمانی، عمرانی)

۸) نظارت بر آزادسازی تضامین قراردادها و سپرده شرکت در مناقصه و مزایده برابر قوانین و مقررات مربوطه

۹) بررسي و تأييد قراردادها براساس چك ليست هاي مربوطه

۱۰) ارتقاي مستمر چك ليست ‌هاي نظارتی بررسي قراردادها و برگزاری مناقصات و مزایده ها

۱۱) نظارت بر اجرای فرایند تمدید قراردادها مطابق با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه

۱۲) برنامه ریزی جهت ایجاد بانك اطلاعات از ارايه دهندگان خدمات پشتیبانی، درمانی و عمرانی از مراجع ذيصلاح

۱۳) برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات امور اداری پرسنل خدمات پشتیبانی شامل: امور انتصاب، ترفیع، انتقال، جابجایی بازخرید سنوات خدمت، استعفا، مأموریت‌ها، مرخصی‌ها، صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه با هماهنگی مدیر

۱۴) مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی‌های انجام کار کارکنان

۱۵) کارشناسی و برآورد نیروهای مورد نیاز خدمات پشتیبانی در واحدهای تابعه

۱۶) اجرای فرايند انتخاب و انتصاب و آموزش مسئولين امور عمومی و سایر رشته های مرتبط با خدمات پشتیبانی

 ۱۷) سازماندهی فعالیتهای مربوطه با تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

۱۸) کنترل گزارش‌های حضور و غیاب

۱۹) تأیید و ارسال نامه های اداری برابر اختیارات تفویض شده

۲۰) ارائه گزارشهای توجیهی لازم به مقام مافوق در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت سرپرستی

۲۱) مطالعه، بررسي وا عمال قوانين و مقررات در بخشنامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوطه

۲۲) ارجاع نامه های وارده به سرپرستان و واحدهای تحت سرپرستی و پیگیری تا حصول نتیجه

۲۳) شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبری آن با هماهنگی مقام مافوق

۲۴) برنامه ریزی جهت ارتقا فرآیند خرید بیمه درمان تکیملی کارکنان دانشگاه و نظارت بر اجرای مفاد قرارداد مربوطه

۲۵) برنامه ریزی و نظارت بر خرید بیمه نامه های مسوولیت مدنی مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه

۲۶) نظارت بر اجرای دستورالعمل های تجمیع خرید امور بیمه‌ای دانشگاه

۲۷)‌طراحی و استقرار نظام آماری مورد نیاز رشته های مرتبط با حوزه خدمات پشتیبانی در واحدهای تابعه

۲۸) ارزیابی و آموزش رابطین امور قراردادها، امور بیمه، نظارت و ارزیابی عملکرد، رؤسای امور عمومی واحدهای تابعه

۲۹) پیش بینی و برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی رسته های خدمات پشتیبانی دانشگاه‌ با هماهنگی واحد آموزش

۳۰)تهيه آرشيوكتاب‌هاي مرتبط باقوانين ومقررات واگذاري‌های اموربهداشت درمانی وخدمات پشتیبانی به بخش خصوصی

۳۱) بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات حوزه مدیریت و اهتمام در جهت رفع آنها

۳۲) هماهنگی و همکاری در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت مشارکت

۳۳) نظارت بر بهبود فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد امور خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه

۳۴) برگزاری مستمر کمیته های تخصصی امور خدمات پشتیبانی و استفاده از راهبردهای عملیاتی کمیته ها

۳۵) بازدید مستمر و ارزیابی عملکرد واحدها براساس شاخص ها و چک لیست های نظارتی  

۳۶) تدوین جزوات آموزشی واحدهای تحت سرپرستی در مدیریت خدمات پشتیبانی

۳۷) اجرای فرایند نظام پیشنهادات ستاد مرکزی در مدیریت خدمات پشتیبانی

۳۸) تدوین برنامه عملیاتی تفضیلی سالیانه

۳۹)‌ ارایه طرح، پیشنهاد و تهیه شیوه نامه جهت بهبود امور خدمات و پشتیبانی

۴۰) مشارکت در تنظيم برنامه استراتژيك مديريت خدمات پشتيباني

۴۱)کارشناسی و ارایه راهکار برای منطقی نمودن هزینه های امور خدمات پشتیبانی

۴۲) بررسی و پیشنهاد در خصوص اصلاح فرآیندهای انجام کار در حوزه مدیریت

۴۳) برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر منابع انرژی و هزینه‌های مربوطه

۴۴) شرکت در همايشها، سمينارها و جلسات مختلف مدیریتی حسب نظر مافوق

۴۵) سرعت عمل با دقت نظر، هنگام اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی وپیش بینی نشده

۴۶) نظارت بر امور دبیرخانه در راستای اجرایی نمودن بهینه اتوماسیون اداری  

۴۷) راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان

۴۸)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

                               

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

مریم 
فروغیان

کارشناس 

مسئول دفتر


06133333130


 
شرح وظایف


  1. راهنمايي مراجعين و تنظيم برنامه ملاقات هاي حضوري
  2. پاسخگويي و ارتباطات تلفني مربوطه
  3. الويت بندي  نامه هاييكه مديريت بايد مطالعه،  ملاحظه و يا امضاء نمايد  و اعاده آنها به واحدهاي  مربوطه
  4. يادداشت و يادآوري تاريخ تشكيل جلسات
  5. انتقال دستورات مديريت به كاركنان مجموعه
  6. تايپ نامه هاي ضروري ، گزارش ها و فرم هاي مورد نياز
  7. توزيع نامه هاي واصله طبق دستور مديريت
  8. ارائه آمار و گزارش روزانه مراجعين (ارتباطات تلفني و حضوري)
  9. انجام ساير امور محوله
                                 

کارشناس

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

نسترن یاراحمدی

کارشناس ارشد

کارشناس06133367560

 
شرح وظایف