مدیر پشتیبانی و خدمات رفاهی

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

سعید رجبی

کارشناسی ارشد

معاون   امور رفاهی

06133738320

V5.1.0.0