نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

روح اله دهقان قلعه

 

کارشناسی ارشد

 

کارشناس امور بیمه

 

06133738360

شرح وظایف

1-مکاتبات اداری
2-تدوین و تنظیم پیش نویس قرارداد های بیمه ای
3-پیگیری برنامه عملیاتی
4- تدوین چک لیست پایش عملکرد
5- تدوین وتنظیم فرم های مربوطه
6-بررسی طرح های رفاهی شرکت بازرگانی

 

 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

 

لیلا یزدانخواه

 

 فوق دیپلم

 

 مسئول اسکان خوابگاه تکمیلی تهران و تسهیلات بانکی

 

 

06133738521

 شرح وظایف

1- صدور معرفی اسکان
2- پیگیری مشکلات مهمانسرا ها
3-پایش و ارزیابی عملکرد مهمانسرا ها
4- اطلاع رسانی در خصوص امکانات مهمانسرا ها
5- اجرای دستور العمل اسکان 

 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

 

 الهه مدنی

 

لیسانس

 

کارشناس ورزش

 

06133738360

 

 شرح وظایف

1-پیگیریو اجرایمصوبات کمیته ورزش کارکنان
2-برگزاری مسابقات ویژه کارکنان
3-چمع آوری اطلاعات ورزشی کارکنان
4-تدوین و پایش تقویم ورزشی
5- انجام مکاتبات اداری 

 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

 

خانم صفاری

 

لیسانس

مسئول اسکان مشهد و شمال و رستوران کارکنان

 

 

 

  

شرح وظایف

 

 

 
 

 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

سعید ماجدی

لیسانس
کارشناس ورزش
06133738360

 

شرح وظایف

1-پیگیری و اجرای مصوبات کمیته ورزش کارکنان
2-برگزاری مسابقات ویژه کارمندان
3-جمع آوری عملکرد ورزش کارکنان
4-برنامه ریزی جهت ورزش کارکنان مطابق با برنامه عملیاتی
5-تدوین تقویم ورزشی کارکنان
6-نامه نگاری با واحدهای تابعه دانشگاه


 

V5.1.0.0