رییس واحد اداره قراردادها | اداره قراردادها | مسئول | قرارداد رییس واحد اداره قراردادها
الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

 

رییس اداره قراردادها

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

صادق پور افضل

کارشناسی

رییس اداره قراردادها


06133367559


 
شرح وظایف


 1. كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از مقام مافوق
 2. اخذ اطلاعات لازم در خصوص نوع پروژه ها و يا خريد كالاهاي سفارشي (ارزي)
 3. تهيه دستورالعمل هاي لازم در مورد قيمت پايه برآورد ريالي پروژه هاي خدماتي يا عمراني
 4. پيگيري در خصوص اعتبـــار مالي پروژه ها يا كالاهاي سفارشي بيمارستـــــاني و آموزشي (ارزي)
 5. نظارت در جمع آوري اطلاعات
 6. تشكيل كميسيون اوليه مناقصه يا مزايده بر اساس آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه
 7. نظارت در تهيه و تنظيم مدارك مورد مناقصه يا مزايده
 8. نظارت بر دريافت ابلاغ سهميه ارزي از طرف وزارت متبوع 
 9. نظارت بر بيمه نمودن كالاهاي سفارشي طبق پروفرم هاي مربوطه
 10. بررسي شناسنامه (روزمه ي كاري) پيمانكاران از نظر دارابودن شرايط رتبه بندي و اخذ صلاحيت لازم از مراجع ذيربط
 11. بررسي توان مالي متقاضيان شركت در مناقصه يا مزايده
 12. تشكيل جلسات بازگشايي پاكات مربوط به امور مناقصه يا مزايده
 13. تنظيم صورتجلسه مناقصه يا مزايده و امضاء آن توسط اعضاء
 14. اخذ سپرده حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد با پيمانكاران
 15. نظارت مستمر در حسن انجام تعهدات پيمانكاران
 16. نظارت در نصب و راه اندازي كالاهاي سفارشي
 17. تهيه و ارائه گزارش مستمر از فعاليت ها و اقدامات انجام شده و پيشنهادات و راهكارهاي اصلاحي به مقام مافوق
 18. همكاري در تنظيم برنامه و بودجه امور قراردادها بر اساس بررسي و پيش بيني برآورد نيازمندي ها بر مبناي خط مشي و دستورالعمل هاي دانشگاه
 19. شركت در جلسات مناقصه و مزايده بر اساس آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه
 20. انجام ساير اموريكه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوط ارجاع ميگردد.

 1.