امور تغذیه اداره قراردادها امور تغذیه اداره قراردادها
الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

 


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

علیرضا ملکی

کارشناس تغذیه

کارشناس قراردادها در امور طبخ


06133367559

 
شرح وظایف

 1. تهيه و طراحي جداول مربوط به قيمت پايه هاي قيمتي مناقصات تهيه، طبخ و توزيع غذا
 2. بررسي و اصلاح قراردادهاي تهيه، طبخ و توزيع غذا، شرايط عمومي و اختصاصي غذا
 3. بررسي و اصلاح جداول آناليز غذا در واحدها و ارائه آناليز غذايي مطابق شرايط بيماران هر واحد
 4. تهيه برآورد پايه قيمت واحدهاي تحت پوشش دانشگاه
 5. تكميل و تفكيك مدارك و مستندات لازم در خصوص ارائه مناقصات تهيه، طبخ و توزيع غذا
 6. انجام مكاتبات مربوط به افزايش يا كاهش قراردادهاي منعقده
 7. شركت در جلسات بازگشايي پاكات مناقصات واحدهاي زير مجموعه
 8. تهيه پيش نويس دعوت نامه هاي اعضا شركت كننده در كميسيون مناقصات
 9. انجام امور مربوط به تنظيثم صورت جلسات مربوط به مناقصات تهيه، طبخ و توزيع غذا
 10. انجام امور مربوط به سپرده ها و تضمينات مربوط به پيمانكاران طبخ غذا
 11. ارائه راهكارهاي لازم در جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات غذايي در واحدها
 12. شركت در بازديدهاي گروهي معاونت توسعه مديريت و منابع جهت بررسي وضعيت مديريت خدمات غذايي در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه
 13. ارائه گزارش از نحوه ارائه خدمت، نقاط قوت و ضعف هر واحد، فعاليت ها و پيشرفت هاي هر واحد
 14. برگزاري جلسات آموزشي و فني با كارشناسان ناظر بر قراردادهاي طبخ غذاي واحدهاي تحت پوشش دانشگاه
 15. دبيركميته فني بازرگاني دانشگاه و عضو كميته فني بازرگاني دانشگاه در خصوص امور خدمات عمومي
 16. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق