رییس واحد اداره نظارت بر امور عمومی رییس واحد اداره نظارت بر امور عمومی
الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

 

رئیس واحد اداره نظارت بر امور عمومی

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

جابر عیدانی


کارشناسرئیس واحد اداره نظارت بر امور عمومی


2138

شرح وظایف


                           

شرح وظايف

               

       ×آموزش ناظرين به منظور نظارت بر امور مختلف

       ×انجام ارزشيابي مستمر پرسنل تحت سرپرستي و ارائه نتايج آن به مقام مافوق

       ×تدوين روش هاي بهداشتي به واحدهاي ذيربط در مورد جمع آوري زباله و امحاء آنها

       ×نظارت بر دستور العمل هاي اطفاء حريق توسط عوامل مربوطه

       ×راهنمايي و دادن تعليمات لازم به كاركنان تحت سرپرستي و مراقبت در حسن انجام وظايف محوله آنان

       ×نظارت بر انجام امور كاخداري و خدمات عمومي ساختمانهـا از قبيل تامين سوخت ، روشنايي، تلفن و غيره

       ×نظارت بر حسن انجام امور مربوط به حمل و نقل واحد متبوعه

       ×شركت در كميسيون هاي مختلف مربوط به خدمات

       ×تشريك مساعي با مقام مافوق در انجام وظايف محوله

       ×تهيه آمار و گزارش از فعاليت ها ، مشكلات ، پيشرفت جهت سرپرست هاي مربوطه  

       ×امضاء پيش نويس و مكاتبات مربوط به واحد سرپرستي

       ×نظارت بر دستورالعمل هاي كنترل ورود و خروج اشخاص و تردد وسائط نقليه

       ×نظــــارت بر حسن عملكرد پيمانكاران خدماتي و تاسيساتي طبق مفاد مندرج در پيمان 

       ×انجام ساير اموريكه از طرف سرپرست مربوطه در حدود وظايف ارجاع ميگردد .