شنبه, 4 آذر 1396

 

 

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

  آقای عزت اله یوسفی اوروند 
فوق دیپلم

متصدی امور اداری


 


 
 

شرح وظایف

 

1-تنظیم و آماده کردن پیش نویس نامه ها و مکاتبات اداری با هماهنگی سرپرست مربوطه

2-پیگیری و پاسخ به  نامه ها و مکاتبا ت واصله با هماهنگی سرپرست مربوطه

3-پایش عملکرد  اداره خدمات واحدها ی تابعه

4-گزارش چک لیست و ارائه به مدیریت  مربوطه

5-گزارش کارکرد ماهیانه کارگران خدمات و فضای سبز به مدیریت مربوطه

6-تنظیم و گزارش گیری اسناد مالی تدارکات

    
                          

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8