الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

 

 


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر

رضا عباسپور

دیپلم برق

مسئول تاسیسات


09163071246

 
شرح وظایف

  1. کسب خط مش کلی در زمینه امور تاسیسات از سرپرست مربوطه
  2. نظارت برانجام کار نیروهای تاسیسات
  3. تنظیم برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی
  4. نظارت بر انجام کار ژنراتورهای برقی
  5. پیش بینی لازم در مورد جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی و غیره
  6. نطارت بر حسن انجام کار امور مربوطه به تاسیسات
  7. تهیه پیش نویس های مربوطه به امور تاسیسات در موارد لزوم