الأربعاء, فيفرييه 21, 2018

 

 


نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

شماره تماس

تصویر


آقای منصور کردانی


دیپلم


مسئول خدمات
 
شرح وظایف


1-کسب خط مشی کلی در زمینه امور خدمات از سرپرست مربوطه

2-نگهداری و حفاظت ساختمانها و وسایل و تاسیسات واحدهای مختلف

3-اشراف بر کار خدمتگزاران ،کارکنان شرکتهای طرف قرارداد

4-اجرای برنامه های سمپاشی به طور مداوم برای از بین بردن حشرات

5-  تنظیم برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی را برابر تخصص و ساعات خدمت آنان تقسیم و تنظیم می کند

6-تامین و نگهداری تاسیسات و تجهیزات  دانشگاه جهت اطمینان از صحت و کارائی هر یک از این تجهیزات

7-نظارت مستمر بر کارکنان تحت سرپرستی و نظارت در حسن انجام کارها ی مربوطه